Polityka Prywatności

HomePolityka Prywatności

Z uwagi na zmiany związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/Wt. („Rozporządzenie"), pragniemy poinformować Państwa o wprowadzeniu nowej polityki prywatności naszych klientów. Niniejsza Polityka określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Państwa danych osobowych przez Antyki Biżuteria s.c. z siedzibą w Krakowie.

 

Informujemy, że w ramach prowadzonej przez nas działalności będziemy przestrzegać niniejszej Polityki, jak również wymogów ciążących na nas na mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych w odniesieniu do wszystkich zbieranych i wykorzystywanych informacji osobowych dotyczących naszych klientów jest Antyki Biżuteria s.c. z siedzibą w Krakowie („Administrator").

 

2. Rodzaj gromadzonych danych i sposób ich pozyskiwania

Informujemy, że jesteśmy uprawnieni do pozyskiwania Państwa danych osobowych bezpośrednio od Państwa, jak również od podmiotów trzecich. W przypadku danych osobowych pozyskanych z Państwa pominięciem mogą one pochodzić od: przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy z nami zawartej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Informujemy, że wśród danych osobowych, które gromadzimy znajdują się takie informacje, jak: dane identyfikacyjne (np.: imię, drugie imię, nazwisko, PESEL, numer dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), dane adresowe (adres zamieszkania) oraz dane kontaktowe (adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail), dane rachunku bankowego.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Pragniemy poinformować, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna jest uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy dane i celu, w którym mamy je wykorzystywać. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • zapewnienie Państwu dostępu do towarów i usług przez nas świadczonych, zawieranie umów i ich realizacja(art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia). Brak podania danych uniemożliwi nam zawarcie z Państwem umowy oraz jej realizację;
 • rozpatrzenie Państwa wniosków związanych z rękojmią i gwarancją (art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia). Brak podania danych uniemożliwi nam rozpatrzenie tych wniosków;
 • ustalenie i dochodzenie należnych nam roszczeń w przypadku niewywiązania się przez klienta z zawartej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, przed organami ścigania,
 • organami orzekającymi, oraz w postępowaniach administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Brak podania danych uniemożliwi nam realizację naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci obsługi ewentualnych roszczeń kierowanych do nas i przez nas.
 • zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej przez nas działalności, w tym m.in. prowadzenia sprzedaży, aukcji oraz usług komisowych(art. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Brak podania danych uniemożliwi nam zapewnienie bezpieczeństwa przy organizowanych przez nas aukcjach, jak również przy realizacji umów, w tym sprzedaży oraz komisu;
 • otrzymywanie przez Państwa informacji o ofertach i wydarzeniach przez nas organizowanych, na podstawie Państwa zgody(art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).Brak podania danych uniemożliwi otrzymywanie tych informacji.

 

4. Udostępnianie danych osobowych

Zaznaczamy, że Państwa dane osobowe będą przez nas udostępniane wyłącznie:

 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom, które działają w naszym imieniu oraz przy pomocy których realizujemy naszą działalność,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą oraz pośrednictwa w płatnościach w zakresie, który jest niezbędny dla prowadzenia naszej działalności,
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz marketingową w zakresie dotyczącym prowadzenia naszej działalności.

 

5. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres obowiązywania zawartej z nami umowy, a po jej zakończeniu, przez czas konieczny w związku z obowiązkami prawnymi wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane te przechowywane będą przez czas niezbędny do dochodzenia przez nas roszczeń w związku z prowadzoną przez nas działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

6. Przysługujące Państwu prawa

W związku z faktem, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo żądania informacji, czy przechowane są Państwa informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu,
 • prawo żądania dostępu do danych osobowych, co umożliwia uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na Państwa temat oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • prawo żądania sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych, w tym uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych oraz sprostowania niepoprawnych informacji.
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, dzięki któremu mogą Państwo żądać usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie.
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych, w związku z którym mogą Państwo żądać zawieszenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, co umożliwia pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy przetwarzanie zachodzi w oparciu o nasz uzasadniony interes. Ponadto przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy dane osobowe w bezpośrednich celach marketingowych.
 • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, jeżeli takowe by nastąpiło, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących Państwa z wykorzystaniem informacji osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania.

 

7. Zgoda na przetwarzanie danych

Jeżeli wykorzystanie Państwa danych osobowych nie jest wymagane dla realizacji zawartej z nami umowy, nie stanowi realizacji naszego obowiązku prawnego, czy też uzasadnionego prawnie interesu, mogą Państwo być poproszeni o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania danych osobowych. Taka zgoda może umożliwić przekazanie Państwu informacji o ofertach i wydarzeniach przez nas organizowanych. W takim przypadku w dowolnym momencie i w dowolny sposób przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

 

8. Dane kontaktowe Administratora:

Antyki Biżuteria s.c z siedzibą w Krakowie,

Rynek Główny 43, 31-013 Kraków,

nr kontaktowy: 12 429 12 17 , adres e-mail: krakow@antyki-bizuteria.pl

Antyki Biżuteria s.c.

Rynek Główny 43, 31-013 Kraków

Telefon:

12 429 12 17

E-mail:

krakow@antyki-bizuteria.pl